Vaba dd. banka Varaždin

05.02.2010 00:17 Starost: 7 yrs

Izvještaj poslovodstva za razdoblje 1.1.2009.-31.12.2009.

NAPOMENA: svi podaci temeljeni su na privremenim, nerevidiranim financijskim izvještajima.

- Neto dobit Vaba d.d. banke Varaždin u 2009. godini iznosi 5,1 milijuna kuna

- Ukupna imovina Vaba d.d. banke Varaždin iznosi 1,2 milijarde kuna

Varaždin (ots) - 1. Izvještaj poslovodstva za razdoblje 1.1.2009. - 31.12.2009.
Prema privremenim i nerevidiranim financijskim izvještajima, Vaba d.d. banka Varaždin je u 2009. godini ostvarila 101,7 milijuna kuna kamatnih prihoda što predstavlja rast od 16,4% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. U strukturi kamatnih prihoda najveći udjel imaju prihodi od poduzeća s 64,2% (65,3 milijuna kuna), koji su porasli za 30,6% u odnosu na 2008. godinu, dok kamatni prihodi od stanovništva sudjeluju s 28,1% (28,6 milijuna kuna) te bilježe smanjenje od 10,1% u odnosu na 2008. godinu. Najviše su rasli ostali kamatni prihodi koji se ponajprije odnose na prihode od dužničkih vrijednosnih papira RH (obveznice i trezorski zapisi).

Kamatni rashodi u 2009. godini iznosili su 61,5 milijuna kuna te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasli za 15,4%. Najznačajniji dio odnosi se na kamatne rashode od stanovništva - 30,7 milijuna kuna (50,0%), koji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasli za 48,1%. Prethodno navedeno rezultat je rasta štednje stanovništva od 150,0 milijuna kuna u 2009. godini te porasta kamatnih stopa na štednju uslijed snažne konkurencije među bankama. Nadalje, u strukturi kamatnih stopa slijede financijske institucije s 29,0% (17,8 milijuna kuna), što je 23,6% manje u odnosu na 2008. godinu te kamatni rashodi od poduzeća sa 17,8%, koji su povećani za 35,8% u odnosu na 2008. godinu.

Net kamatni prihod u 2009. godini iznosi 40,2 milijuna kuna što je 18,1% više u odnosu na usporedivo razdoblje prethodne godine.

Neto prihod od provizija i naknada iznosio je 5,0 milijuna kuna, odnosno 12,25 manje nego prošle godine.

Banka je u 2009. godini ostvarila gubitak od 1,2 milijuna od svođenja devizne provizije, 8,6 milijuna kuna od trgovanja devizama te 6,7 milijuna kuna ostalih prihoda, što je sveukupno za 16,0 milijuna kuna bolji rezultat nego u usporedivom razdoblju prošle godine.

Opći administrativni troškovi i amortizacija u 2009. iznose 47,3 milijuna kuna, što je za 13,2% manje u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, dok su ostali troškovi iznosili 4,6 milijuna kuna (46,1% niže od prethodne godine) kao posljedica racionalizacije i povećanja efikasnosti poslovanja unutar Banke.

U svrhu vrijednosno usklađivanja i rezerviranja za identificirane gubitke (specifične rezervacije) tijekom 2009. godine Banke je izdvojila iznos od 14,9 milijuna kuna, te naplatila i isknjižila 10,1 milijun kuna rezerviranih potraživanja, što ukupno daje neto efekt od 4,8 milijuna kuna izvršenih specifičnih rezerviranja po postojećem portfelju Banke. U promatranom razdoblju došlo je i do otpuštanja općih rezervacija za neidentificirane gubitke u iznosu od 2,5 milijuna kuna, što je posljedica smanjenja bilance i izvanbilance koje su osnovica za izračuna općih rezervacija. Ukupno je po osnovi vrijednosnog usklađivanja i rezerviranja za gubitke Banka u 2009. godini izdvojila 2,3 milijuna kuna.

Konačno, Banka je prema privremenim i nerevidiranim financijskim izvještajima u 2009. godini ostvarila dobit od 5,1 milijuna kuna.

Ukupna imovina Banke na 31.12.2009. iznosi 1,2 milijarde kuna, što predstavlja smanjenje od 13,9% u odnosu na stanje na 31.12.2008. godine, pri čemu se najveći dio (100 milijuna kuna) odnosi na smanjenje kredita plasiranih financijskim institucijama, dok su krediti ostalim klijentima ostali na podjednakoj razini te na kraju izvještajne godine iznose 810,1 milijun kuna.

U strukturi izvora sredstava Banke najznačajnija promjena odnosi se na smanjenje primljenih kredita od financijskih institucija (smanjeni za 150,2 milijuna kuna u odnosu na stanje na 31.12.2008. godine, te na 31.12.2009. iznose 69,0 milijuna kuna). Depoziti iznose 950,1 milija kuna, što je 5,9% manje u odnosu na 2008. godinu, pri čemu su depozita stanovništva tijekom 2009. godine povećani za 150,0 milijuna kuna te su na 31.12.2009. iznosili 627,6 milijuna kuna.

Ukupni kapital Banke na 31.12.2009. iznosi 154,4 milijuna kuna i povećan je za 18,2 milijuna kuna u odnosu na kraj 2008. godine.


Najznačajniji rizici kojima je izloženo poslovanje Banke

Kreditni rizik
Trenutačne gospodarske prilike u bitnom utječu i na stanje u bankarskom sektoru Republike Hrvatske. Pad gospodarske aktivnosti u RH, otpuštanje zaposlenih te problemi s naplatom potraživanja koji opterećuju realni sektor u prvi plan su izbacile kreditni rizik. Stoga Banka veliku pažnju posvećuje upravljanju kreditnim rizikom kroz propisane procedure te uz pojačanu komunikaciju s klijentima, pri čemu se poseban naglasak stavlja na naplatu potraživanja, dok se za plasmane kod kojih postoji otežana naplata vrše rezerviranja sukladno zakonskoj regulativi.

Rizik promjene kamatnih stopa
Tijekom 2009. godine svjedočili smo intenzivnom rastu kamatnih stopa na tržištu novca koji je svoj vrhunac doživio u veljači kada su kamatne stope dosezale i 40%. Nakon toga je uslijedio pad kamatnih stopa i njihova stabilizacija na još uvijek visokim razinama od oko 9%. Kako bi se zaštitila od rizika promjene kamatnih stopa, Banka primjenjuje propisanu Politiku upravljanja kamatnim rizikom, koja ima cilj uskladiti razinu osjetljivosti aktive i pasive Banke na promjene kamatnih stopa, kako bi i rizik za prihode i kapital Banke što proizlazi iz kretanja kamatnih stopa bio što manji.

Valutni rizik
Postupci u praćenju i upravljanju valutnim rizikom utvrđene su politikama i procedurama koji implementiraju odrednice Hrvatske narodne banke kojom se ograničava izloženost banaka valutnom riziku. Stoga, Banka na dnevnoj osnovi prati promjene i analizira odnos strane valute prema domaćoj valuti. Nepovoljni učinak koji može nastati zbog povećanja ili smanjenja vrijednosti domaće valute prema stranim valutama umanjuje se smanjenjem otvorenih valutnih pozicija. Slabljenje tečaja hrvatske kune, odnosno njena deprecijacija, imala bi nepovoljan utjecaj na poslovanje Banke s obzirom da bi se umanjila sposobnost otplate kredita od strane klijenata kao posljedica rasta kreditnih anuiteta.

Rizik likvidnosti
Kako bi smanjila izloženost riziku likvidnosti na najnižu moguću razinu, Banka je usvojila postupke i procedure s odnosnim zadatkom osiguranja trajne likvidnosti i solventnosti Banke. One predviđaju analizu likvidonosne pozicije za različite vremenske serije (dnevno, tjedno, mjesečno itd.) te planiranje priljeva i odljeva sredstava.

Napomena: Tijekom 2009. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.


2. Izjave osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Prema našem najboljem saznanju:

1) skraćeni set nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja Vaba d.d. banke Varaždin za četvrti kvartal 2009. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja banaka u Hrvatskoj, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Vaba d.d. banke Varaždin

2) Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Vaba d.d. banke Varaždin.


član Uprave                                        predsjednik Uprave
Natalija Jambrečić                                 Igor Čičak

Napomena o izvoru:
Vaba d.d. banka Varaždin
Aleja kralja Zvonimira 1
HR-42000 Varaždin
Tel.+385 42 659 400;
Faks: +385 42 659 401
e.mail: banka(at)vaba.hr
web: www.vaba.hr

 
Nema komentara

Dodaj komentar

* obavezno polje

*

*
CAPTCHA image for SPAM prevention
Ako ne možete pročitati riječ, kliknite ovdje.
*
*