Ministarstvo kulture i medija te Općina Svetvinčenat pokrenuli su sanaciju te restauraciju crkve Sv. Kvirina. Izvođač radova je ovlaštena tvrtka Kapitel uz nadzor Konzervatorksog odjela u Puli.

Crkva će nakon sanacije trijema od prije nekoliko godina sada dobiti novi drveni krov, povisiti pažljivo krunište zidova te će se u nastavku pokriti dograđena sakristija. Krovište će se vratiti nekih 150 godina u natrag kada su crkva i sakristija bile pokrivene škriljem ali će se zbog težine takve vrste pokrova sada napraviti drveni krov pokriven kanalicama. Crkvi će se na ovaj način produžiti rok opstanka za narednih stotinjak godina.

Na granici s općinom Svetvičenat uz samu cestu s lijeve strane je naselje Sveti Kirin na kojeg gleda s desne strane crkva sv. Kvirina. Od nekadašnje trodijelne bazilike, nakon kuge ostaje samo srednji dio s lođom. Sadašnja crkva zauzima središnji prostor starije crkve tako da su bočni zidovi u stvari zazidane arkade nekada trobrodnog zdanja.

Izvorno je crkva imala po jednu polukružnu apsidu na kraju svakoga broda. U unutrašnjosti je sačuvan ostatak podanka oltarne ograde srednjeg broda. Stilske osobine crkve i njenog kamenog namještaja upućuju da je vjerojatno sagrađena na prijelazu iz 8. u 9. stoljeće. Pronađeni fragmenti skulpture starokršćanskih osobina ne isključuju mogućnost postojanja ranije jednobrodne građevine. Zemljište sjeverozapadno od crkve se zove “krvna vala”. Prema tradiciji, Turci su na pohodu na Istru došli i do nje u koju su se sklonili djeca i žene.

Kad je turski paša konjem htio u crkvu, konj se prope na noge i pašinu glavu razbi o gornji dovratnik. U vojsci zavlada panika i vojnici su pobjegli. Sveti Kvirin je bio biskup u drevnom i veletrgovačkom gradu Sisak koji je od 35. g. pod vlašću Rimljana.

Facebook Komentari