Ustavni sud je na sjednici održanoj 29. ožujka 2022., donio je, rješenje broj: U-II-627/2022 i dr., kojim je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o uslužnim područjima (“Narodne novine” broj 147/21.).

Do donošenja konačne odluke u tom predmetu, Ustavni sud je privremeno obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju navedene Uredbe.

Naime, Ustavni sud prihvatio je da razlozi zbog kojih su predlagatelji predložili pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te Uredbe otvaraju pitanje njezine formalne suglasnosti s Ustavom i zakonom, pitanje kriterija prema kojima su uspostavljena uslužna područja i određene njihove granice te kriterija kojima su određena društva preuzimatelji, što podrazumijeva podrobno ispitivanje navedenog problema u skladu s ustavnim vrednotama i zakonskim odredbama koje reguliraju navedeno područje.

Polazeći od razloga koji su izneseni u odnosu na štetne posljedice koje može prouzročiti primjena Uredbe, a imajući u vidu i rok određen člankom 89. stavcima 1., 3. i 4. Zakona o vodnim uslugama (8. travnja 2022.) u kojem se treba izvršiti prijenos komunalnih vodnih građevina, Ustavni sud, vodeći se načelom pravne sigurnosti i objektivnog pravnog poretka, ocijenio je potrebnim privremeno obustaviti izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju te Uredbe do donošenja odluke o njezinoj suglasnosti s Ustavom i zakonom.

Ovo rješenje ne prejudicira konačnu ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom osporenih članaka Uredbe i Uredbe u cjelini.

Prijedlog za ocjenu ustavnosti potpisali su gradovi Jastrebarsko, Cres, Mali Lošinj, Donja Stubica, Hvar, Stari Grad, Krapina, Križevci, Ogulin, Pregrada, Slatina, Sveta Nedelja, Valpovo i Samobor te općine Sućuraj i Jelsa.

Vladina uredba od 30. prosinca 2021.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_147_2535.html

 

Facebook Komentari