Provedbom projekta osvjestilo se pitanje zapošljavanja osoba iz ranjivih skupina te se pokazalo da je aktualiziranje te teme vrlo važno.

Zamjensku kvotu moguće je ostvariti na sljedeće načine

• zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji
s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava
• zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom
• primiti na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom (jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom) primiti na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju (jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom)
• sklopiti jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta
• primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom (jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom)
• dati jednu ili više stipendija za redovi

Kvote – za poslodavce

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika
» Obveza kvotnog zapošljavanja može se ispuniti:
• Zapošljavanjem osoba s invaliditetom
• Korištenjem zamjenske kvote
• Plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom
• Kombinacijom navedenih načina

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% od minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvot

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom

Od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu.

Popis zaštitnih i integrativnih radionica, trgovačkih društava, zadruga i udruga u kojima više
od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, kao i osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju na području Istarske županije (*prema podacima Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje soba s invaliditetom na dan 30. svibnja 2020. godine):

• CENTAR ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO d.o.o.
• CENTAR ZA INKLUZIVNU PODRŠKU I ZAPOŠLJAVANJE INPROMO
• IRIDA, obrt za knjigovodstvene usluge, vl. Iris Batelić
• KERAMIKA A.R., Roberta Franković i Aleks Klobas
• OMNES TIBI d.o.o.
• PUNKT d.o.o.
• SHKRELI, obrt za trgovinu, vl. Shkreli Joakim
• SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA ISTRA
• TT COMMERCE d.o.o.
• ZAŠTITNA RADIONICA TEKOP NOVA PULA

Cilj projekta Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula

Osnaživanja i pripreme ranjivih skupina za lakše zapošljavanje
• pripreme i osvještavanja poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja
ranjivih skupina
• umrežavanja poslodavaca i ranjivih skupina i potencijalno matchiranje educiranja mentora te će se osigurati njihove plaće za praćenje osoba iz ranjivih skupina na posao kako bi im olakšali prilagodbu i pomogli u prilagodbi i savladavanju poteškoća u prvih nekoliko mjeseci zaposlenja
• izrade edukacijskog kurikuluma „Manager i management društvenog poduzeća“
• edukacije budućih društvenih poduzetnika
• radionice društvenog inoviranja izrade programa djelovanja Social impact HUB-a
• PR-a s ciljem osvještavanja o važnosti socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz medijsku kampanju, kratki dokumentarni film, video sadržaje, javne događaje, te suradnju sa influencerima.

Kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina osvijestiti o važnosti socijalne uključenosti svih skupina jednog društva, jedne zajednice Povećati zapošljivost ranjivih skupina. Smanjenje diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Projekt Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.

Nositelj projekta je Općina Marčana dok su partneri na projektu bili Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije.

Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond
Trajanje: 28. svibnja 2021. – 28. svibnja 2023.
Lokacija: Istarska županija
Ukupna vrijednost projekta: 2.201.232,00 kn

Facebook Komentari