U organizaciji Grada Pule nastavlja se održavanje javnih tribina s građanima. Na redu su bili mjesni odbori Gregovica i Šijana.

Mještani Gregovice, između ostalog, osvrnuli su se na stanje prometne infrastrukture i regulacije prometa, autobusnih stajališta, izgradnje nogostupa na pojedinim lokacijama, mogućnostima novih preregulacija prometa, postave uspornika prometa i slično o čemu će nadležni gradski Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom razmotriti mogućnosti poboljšanja, u ovisnosti o samim uvjetima na terenu i naravno financijskim sredstvima koja se za zahvate mogu osigurati.

Nadalje, bilo je primjedbi na izrađenost u naselju, na što je gradonačelnik dodao kako će se mijenjati GUP, UPU, odnosno planovi kojima će onemogućiti daljnji nered.

Više građana upitalo je za mogućnosti izgradnje škole slijedom čega je Zoričić naglasio da se radi analiza i Valdebeka i Gregovice, za smještaj škole na jednoj od tih lokacija.

„Imamo priliku financirati gradnju iz sredstva EU fondova koja će biti na raspolaganju. Mora se napraviti analiza, predočiti plan Ministarstvu obrazovanja i dobiti dozvolu. Slijedi idejni i glavni projekt i odlučujemo kako ćemo financirati školu.“, kazao je Zoričić.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade, Elvira Krizmanić Marjanović nadovezala se da kako se Ministarstvu moraju predočiti relevantni podaci o broju djece i onih koji bi gravitirali školama.

Mjesni odbor Šijana

Okončanjem tribine u Mjesnom odboru Gregovica uslijedila je tribina za građene Mjesnog odbora Šijana. Okupljeni građani na igralištu iza nekadašnje „Stande“, uz ostalo, imali su pitanje o uređenju Ulica 43. istarske divizije. Predstavnik društva Pragrande d.o.o. Robi Fuart pojasnio je da je projekt izrađen, postoji lokacijska i građevinska dozvola, te se planira rad u dvije faze: u jednom dijelu se rade podzemni retencijski bazeni, a u drugom dijelu će se raditi na samoj Ulici 43. istarske divizije.

„To je ušlo u EU projekt Pula Centar, radi se o izrazito velikim iznosima, velikom kolektoru. Konkretni rokovi znat će se početkom 2022. godine. Ići će se u fazama i cijeli grad će dobiti informaciju o tome.“, naglasio je Fuart.

Postavljeno je pitanje o polupodzemnim spremnicima za otpad, na što je gradonačelnik odgovorio kako se s istim stalo, budući se obavlja analiza i utvrđuju najpovoljnija rješenja. Svi smo mi građani grada, moramo se educirati i utjecati na druge, kazao je Zoričić.

Uz pitanja o autobusnim linijama, uređenju makadamske prometnice, sprječavanju odbacivanja otpada, valorizacije Fortice, građani su se dotakli i dogradnje OŠ Šijana kako bi se mogla odvijati jednosmjenska nastava.

Zoričić je ponovio da postoji idejno rješenje, te će se ove godine krenuti u izradu glavnog projekta. Potrebna je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i onda ćemo financirati gradnju, a moguće je nekoliko varijanti.

Priupitali su i je li moguće da se bivša vojarna kod Di Meglia uredi za starački dom, međutim u pojašnjenju je napomenuto da je riječ o državnoj imovini, te se, u dogovoru sa Županijom, planira dogradnja Doma Alfreda Stiglicha, a traži se na još jednoj gradskoj lokaciji model i način za gradnju i subvencioniranje građana u domu. Postoji i mogućnost da se nađu privatni investitori pod komercijalnim uvjetima.

Interes građana bio je dobar, s konkretnim pitanjima i proaktivnim idejama o uređenju grada i razvoju novim sadržajima od društvene koristi. Grad će pokušati što više toga realizirati u skladu s mogućnostima koje se otvore, prvenstveno financijske prirode.

Facebook Komentari