Na traženje osmero stanovnika naselja Marčelja neposrednog susjeda ŽCGO Marišćina ured Pučke pravobraniteljice poslao je očitovanje na poduzete radnje i preporuke Vladi RH te pojednim državnim tijelima što i kako bi trebalo zaštiti zdravlje građana koji žive u blizibni Županijskih centara za gospodarnej otpadom.

Između ostalog doneose prijedlog o zabrani korištenja MBO tehnologije dok se dovoljno ne istraži utjecaj tog procesa na građane. Odgovor na građanski upit donosimo u cijelosti.

Pučka pravobraniteljica

Pučka pravobraniteljica vodila je ispitni postupak po pritužbama građana Mardelja zbog ugroze zdravlja i onečišćenja okoliša od strane ŽCGO Mariščina, počevši od studenoga 2018g. godine.

U okviru ispitnog postupka zatražili smo i zaprimili više očitovanja primorsko-goranske
Lupanije, Općine Viškovo, Nastavnog zavoda za javnozdravstvo primorsko-goranske Županije, Ekoplusa d.o.o., Državnog inspektorata, Ministarstva gospodstva i održivog razvoja i Ministarstva zdravstva te uzastopne prijave mještana, posebice tijekom 2019. i 2020. godine.

O uočenim nepravilnostima i povredama ljudskih prava koje smo uoćili u okviru ispitnog postupka, izvještavali smo Hrvatski sabor u svojim redovnim godišnjim izvješćima počevši od 2018. (https://www.ombudsman.hr/hr/izvjesca-puckog-pravobranitelja/), kada smo Ministarstvu zastite okoliša i energetike prvi puta dali preporuku da ispita razinu uskladenosti CGO-a Mariščina i Kaštijun s redom prvenstva gospodarenja otpadom, te osigura provedbu nužnih mjera za učinkovitu zaštitu svih sastavnica okoliša i zdravlja na ovim lokacijama.

U Izvješću za 2019. godinu preporučili smo Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, da zabrani primjenu MBO tehnologije u svim CGO-ima i unaprijedi procjenu utjecaja na zdravlje u studijama izvedivosti za CGO-e.

U veljači 2021. godine, pučka pravobraniteljica je Hrvatskom saboru podnijela i posebno
Izvješće o pravu na zdrav žvot i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013.-2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID 19, koje je Hrvatski sabor usvojio u lipnju iste godine (https://www.ombudsman.hr/hr/pravo-na-zdrav-zivot-i-klimatske-promjene-u-rh-posebno-izvjesce/).

U njemu je detaljnije pisano o slučaju ŽCGO-a Marišćina te smo dali više preporuka Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje se odnose na sve CGO-e, a to su:

da jasno definira pravni okvir u kojem se u CGO-ima neće primjenjivati MBO tehnologija te će se osigurati provedba nužnih mjera za učinkovitu zaštitu svih sastavnica okoliša i zdravlja na ovim lokacijama;

da studije izvedivosti za CGO-e izradi i uputi u javnu raspravu temeljem Aarhuške konvencije te u njima unaprijedi procjenu utjecaja na sve sastavnice okoliša, kao i zdravlje.

Ministarstvu zdravstva smo dali preporuku da osnaži daljnji razvoj zdravstvene ekologije, i u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, uvede obvezujuću procjenu utjecaja na zdravlje (HIA) prije planiranjra i izgradnje velikih industrijskih i drugih infrastrukturnih objekata te na drugim lokacijama, dok smo Državnom inspektoratu preporučili da temeljem ovlasti iz Zakona o zaštiti okoliša izriče više mjera uzorkovanja sastavnica okoliša, posebice tla.

Konačno, o problemima vezanim uz rad i utjecaj CGO-a Marišćina na zdravlje i okoliš pisali smo i u Izvješću za 2021. godinu koje je 31. ožujka 2022. godine podneseno Hrvatskom saboru i u kojem je istaknuo da je i dalje ljeti povećana količina otpada, da se brzo pune odlagališne plohe te se otpad nedovoljno odvaja (https://www.ombudsman.hr/hr/hu/download/izvjesce-puckepravobraniteliice-za-2021-godinu/?wpdmdl=13454&refresh=6247119d58b0c1648824733).

Međutim, u potonjem izvješću prvenstveno smo upoznali Hrvatski sabor s rezultatima Ekološke studije utjecaja CGO-a Marišćina na zdravlje mještana Mardelja i okolice iz ožujka 2022. godine, koju je narudila Primorsko-goranska županija. Izradio ju je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i Medicinskim fakultetom Sveudilišta u Rijeci ispitivanjima provedenim u razdoblju od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine na oko 100 ispitanika s područja utjecaja CGO-a i stanovnika Malog Lošinja, kao kontrolne skupine, prema stručno zadanim kriterijima.

Iako je jedan od zaključaka izrađene Studije da nema razvijenog oblika bolesti okoliša (astma, kronidna opstruktivna bolest pluća, jade opstrukcije ili restrikcije dišnih puteva) koju bi se moglo povezivati s utjecajem CGO-a, kod ispitanih stanovnika Mardelja je utvrdena statistički signifikantna razlika u stanicama urođenog imunološkog odgovora koje su donekle nalik promjenama stanovnika industrijskog podrudja (NK i NKT stanice, Tregs stanice), kao i u humoralnom imunološkom odgovoru, u koncentracijama (izražaju) enzima Matriks metaloproteinaze-9 i Matriksmetaloproteinaze-2 u urinu te u spirometrijskim vrijednostima forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC/L), forsiranog ekspiracijskog volumena u prvoj sekundi (FEVyL) i PEF-a (vršni protok pri izdisaju tj. najveia brzinapostignuta prilikom izdaha).

Naime, dobiveni podaci Studije ukazuju da odredeni okolišni čimbenici utječu na fizioloske plućne funkcije ispitanika, zbog čega se u Studiji zaključuje da je izuzetno važno provoditi praćenje i povezivanje rezultata spirometrijskih mjerenja i vrijednosti enzima MMp-9 i MMp-2 te TIMP-1 i 2 u urinu ispitanika, odnosno da je potrebno nastaviti provoditi kontinuirani biološki monitoring izloženosti te praćenje ranih pokazatelja zdravstvenih učinaka populacije koja živi na podrudjima u neposrednoj blizini CGO Marišćina.

Iako je prethodno najavljena, što smo isticali kao primjer dobre prakse, Studija ipak nije uključila analizu tla. Zaključno Vas obavještavamo da ćemo nadležnim institucijama uputiti preporuku da se nastavi provoditi praćenje i povezivanje rezultata spirometrijskih mjerenja i vrijednosti enzima MMp-g i MMP-2 te TIMP-1 i 2 u urinu ispitanika, no i drugih mještana Mardelja, odnosno da se nastavi provoditi kontinuirani biološki monitoring izloženosti te praćenje ranih pokazatelja zdravstvenih učinaka populacije koja živi na područjima u neposrednoj blizrini CGO Marišćina.

Takoder ćemo preporučiti da se provede i analiza tla, zasebno od biološkog monitoringa.

Pučka pravobraniteljica će nastaviti zagovarati primjenu postupaka gospodarenja otpadom koji negativno ne utjedu na okoliš i prirodu te ljudsko zdravlje, ustrajući u zaštiti i promociji ustavnog ptava na zdtav život i zdrav okoliš te će nastaviti pratiti provedbu preporuka koje je dala s tim ciljem. Ukoliko ćete smatrati potrebnim, možete nam se ponovno obratiti, ukoliko ociienite da je radom ZCGO Marišćina došlo do povrede Vaših prava.

foto: rijeka.hr

Facebook Komentari