Sanacija starog Kaštijun u punom je zamahu, a ovih se dana dovršava prebacivanje otpada, započelo se s izradom izravnavajućeg sloja te se izvode plinski zdenci. Plin koji se generira od odloženog otpada, a “zarobit” će se prekrivanjem brtvenim slojem, skupljat će se u plinskim zdencima i plinovodom voditi na plinsko-crpnu stanicu s bakljom.

Nakon završetka radova sanacije površina odloženog otpada preko koje će se ugraditi prekrivni brtveni sustav iznosit će oko 5,5 hektara. Također, nakon završetka projekta, odnosno nakon ishođenja uporabne dozvole te u sljedećih 30 godina provodit će se monitoring stanja okoliša kontrolom meteoroloških parametara na odlagalištu, kontrolom emisije tvari u zrak iz odlagališta, kontrolom oborinskih voda i kontrolom slijeganja razine tijela odlagališta.

EU Projekt „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda. Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, financiranog iz Kohezijskog fonda. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 28 milijuna kuna od čega su bespovratna sredstva 85 posto ili 23,8 milijuna kuna te 10 posto, odnosno 2,8 milijuna kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sanacijom će se osim unapređenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Podsjetimo, miješani komunalni i neopasni proizvodni otpad na odlagalištu otpada Kaštijun odlagao se od 1967. godine sve do 2018. godine te je ukupno odloženo više od 1,3 milijuna tona komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada.

Tehnologija rada na saniranju i zatvaranju odlagališta Kaštijun obuhvaća formiranje tijela postojećeg odlagališta preslagivanjem dijela odloženog otpada, izgradnju obodnog kanala za skupljanje oborinskih voda, izvedbu završnog pokrovnog sustava na formiranom tijelu odlagališta, izvedbu sustava otplinjavanja odlagališta s izgradnjom plinsko-crpne stanice, krajobrazno uređenje zone odlagališta otpada, retencijski bazen za skupljanje oborinskih voda, izgradnju „upojnih“ građevina i izgradnju servisne makadamske prometnice odlagališta otpada.

Facebook Komentari