Zavod za zaštitu okoliša i prirode koji djeluje u sklopu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, objavio je preliminarne podatke o odvojenom skupljanju komunalnog otpada za 2020. godinu.

Podaci su i dalje poražavajući i dobar dio gradova i općina u Istri morati će platiti kaznu (poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada) zbog slabog postotka odvajanja, od čega će samo Pula platiti gotovo pola milijuna kuna (483.157,50 kn) objavio je danas u Puli Danijel Ferić iz istarskog SDP-a. 

Rezultati odvajanja otpada u Puli od samo 15% (Istra 17,79%) su izrazito loši za što su odgovorni prvenstveno Grad i Herculanea stoga očekujemo od nove gradske uprave da se ti trendovi promjene.

Kako to rade drugi gradovi

Za usporedbu s Pulom koja je tek na 15,42 posto, Koprivnica, Varaždin i Čakovec imaju između 42-56 posto izdvojenog korisnog otpada. Turistička mjesta u susjednoj Primorsko goranskoj županiji, poput Lošinja, Cresa i Krka imaju 40-55 posto izdvojenog korisnog otpada nastavio je Ferić.

I dok je Pula najlošija među istarskim gradovima, Buzet je apsolutni rekorder u Istri sa stopom odvajanja od 40,31%. Negativni rekorderi u Istri, uz već spomenutu Pulu među gradovima su općine Marčana i Barban gdje se otpad praktički i ne odvaja i gdje je stopa odvajanja 0,3% u Marčani, odnosno 2,23% u Barbanu.

Ferić je u ime istarskog SDP-a još jednom ponovio za što se zalažu i što žele.

  1. Da se odvoz otpada plaća po kilogramima predanog otpada, a ne po broju odvoza
  2. Bolju edukaciju građana i osiguravanje uvjeta za selektiranje otpada u onim kvartovima koji nemaju riješeno pitanje, što uključuje i izgradnju dva nova reciklažna dvorišta s obzirom da Kaštijun odbija preuzimati otpad građana, kao i Metis koji je orijentiran na pravne osobe tj. poduzeća.
  3. Izgradnju odlagališta za zbrinjavanje zelenog otpada
  4. Besplatnu podjelu kompostera za biološki i zeleni otpad svim zainteresiranima
  5. Provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju koji je također upozorio Herculaneu, svojim nalazom iz ožujka 2020., na nužnost povećanja udjela odvajanja otpada od komunalnog otpada i dodatnu obradu odvojenog otpada u skladu s ciljevima Strategije gospodarenja otpadom RH, tj. izgradnju sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada
  6. Sanaciju odlagališta zatvorenog odlagališta Kaštijun (staro odlagalište)

Novac je bio osiguran ali sadašnji župan Boris Miletić i njegovi suradnici nisu iskoristili financijska sredstva iz EU fondova baš za te svrhe. Nažalost, moram navesti natječaje na koje se nisu javili jer nama valjda to nije bilo potrebno, dok je primjerice Grad Rijeka dobila 32 milijuna kuna bespovratnih sredstava za sortirnicu.“ – rekao je Ferić i naveo što IDS-ova vlast nije iskoristila.

Grad Pula i Herculanea se nisu javili na natječaj

– Grad Pula – za izgradnju sortirnice za otpadni papir, karton, metal, plastiku i druge materijale, ukupno na raspolaganju 350 milijuna kuna, nije iskorištena niti lipa

– Herculanea – za izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada natječaj je bio do 1.10.2020, a sredstva na raspolaganju 100 milijuna kuna

– Herculanea – izgradnja postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) otpada (150 mil.kn) iako je sufinanciranje države (EU fondovi) i do 85% ukupnog iznosa!     

Facebook Komentari