SDP podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Pule Borisa Miletića, prijavu su u ime SDP-a podnijeli gradski vijećnici SDP-a Sanja Radolović, Igor Belas i Siniša Gordić te županijski vijećnik SDP-a, Danijel Ferić.

Nakon 3 mjeseca od kad su objavljene snimke u kojima se navodi kako Miletić kao gradonačelnik politički utječe na tijek natječaja Lučke uprave Pula koji uopće nije u njegovoj ingerenciji i gdje u snimljenom materijalu Miletić „bjesni“, jer nije znao tko se sve javio na natječaj tvrdeći da je pred Rusom ispao „teška budala“, a pokušavajući na svaki način iz natječaja izbaciti pulsku firmu Tehnomont, na sjednici gradskog vijeća napokon smo i saznali tko je izgradio na gradskom zemljištu parking kod Ribarske kolibe i kako.

Iz SDP-a sumnjaju da se na namještenom natječaju pogodovalo tvrtki Arenaturist Ribarska koliba u vlasništvu Nikolaja Victorova te smatramo da je time gradski proračun oštećen za 16,2 milijun kuna, zbog čega smo cjelokupnu dokumentaciju na 100-injak stranica danas poslali USKOK-u. Smatraju da se pogodovalo privatnom interesu nauštrb javnog, jer se za taj novac napokon mogla dograditi OŠ Kaštanjer čiji učenici i dalje nemaju jednosmjensku nastavu ili su se ,recimo, mogle smanjiti cijene vrtića, koje su najviše u Istri, ili sufinacirati izgradnja novog doma za starije i nemoćne, ili azil za napuštene životinje i dr.

Za koje kazneno djela ga SDP tereti

Njihove sumnje su kako je Boris Miletić počinio kazneno djelo iz članka 291. Kaznenog zakona, tj. da je zlouporabio svoj položaj i ovlasti gradonačelnika grada Pule zanemarivši javni interes Grada i sklopivši po njihovom mišljenju štetni ugovor o pravu građenja s tvrtkom Arenaturist Ribarska koliba d.o.o. s minimalnom godišnjom naknadom od 14.000,00 kuna te je time nanio znatnu materijalnu štetu gradskom proračunu u iznosu od 16.250.000,00 kuna, kao i osnovane sumnje da je time pogodovao investitoru Nikolaju Victorovu, vlasniku tvrtke Arenaturist ribarska koliba d.o.o. iz Pule radi njegovih privatnih poslovnih interesa na području UPU Ribarska koliba.

Prema njihovom mišljenju postoji osnovana sumnja da je ugovor sklopljen temeljem namještenog javnog natječaja gdje se pogodovalo tvrtci Arenaturist Ribarska koliba d.o.o. na način da je samo ona mogla dostaviti traženu dokumentaciju u navedenom roku iz natječaja, budući da su unaprijed imali gotovo idejno rješenje, a natječaj je bio otvoren 10 dana do dana održavanja sjednice Komisije. Iz SDP-a napominju kako su od tih 10 dana, 4 dana neradna. U tom kratkom roku od 10, ili bolje rečeno 6, dana nemoguće je izraditi idejno rješenje koje se bazira na geodetskoj podlozi, a gle čuda Arenaturist Ribarska koliba d.o.o. je isto imala gotovo.

Iz SDP-a su izračunali materijalnu štetu za gradski proračun napravljenu na bazi cjenika Pulaparkinga, tarifama za ljetnu naplatu parkinga, procijenjenu popunjenost za 48 parkirnih mjesta temeljem izdane građevinske dozvole. Uz realnu popunjenost P1 Ribarske kolibe od 75 dana dolazimo do iznosa od 18.000.000,00 kuna za 50 godina koliko iznosi pravo građenja. U slučaju veće popunjenosti iznos materijalne štete raste. Za popunjenost P1 Ribarske kolibe od 90, a ne 75 dana dolazimo do iznosa od 21.600.000,00 kuna.

Procijenjeni troškovi gradnje projektanta S.Š. iznose 950.000 za građevinske radove + 100.000 za oborinsku odvodnju = 1.050.000 + PDV. Nositelj prava građenja protekom vremena ima pravo i na naknadu vrijednosti građevine! Godišnja naknada iznosi 14.000 kn x 50 godina = 700.000 kn Dakle, gradski proračun je oštećen minimalo za 16.250.000 kn (18.000.000-1.050.000-700.000=16.250.000 kn) da je Grad sam izgradio parking i vršio naplatu (ili prenio Pulaparkingu ovlasti da vrši naplatu).

Osnovni elementi natječaja za osnivanje i prijenos prava građenja:
– Katastarska čestica 4890/3 Površina: 1.844 m2
– Vrijeme na koje se osniva pravo građenja – 50 godina
– Početna godišnja naknada: 1.844,00 EUR (13.830,00 kn)

Ako nositelj prava građenja u vremenu za koje je osnovano pravo građenja podnese zahtjev za kupnju zemljišta na kojem je ono osnova, Grad Pula se obvezuje provesti postupak prodaje u roku od 60 dana!!!

Nositelj prava građenja u obvezi je po izgradnji staviti određena parkirališna mjesta na raspolaganje Gradu Puli za sve vrijeme trajanja prava građenja. Kasnijim Ugovorom o osnivanju i prijenosu prava građenja u čl. 2. definirano je da se radi o svega 2 parkirna mjesta od njih 48. Dok u stvarnosti niti ta 2 parkirna mjesta nisu stavljana na raspolaganje jer su na oba parkirališta natpisi „Za potrebe Ribarske kolibe“ uz prometni znak vozila Pauk koji odvozi vozilo.

Pulski SDP će tražiti da se revidira sklopljeni ugovor o pravu građenja s Arenaturist ribarska koliba d.o.o., kao i I. izmjene UPU Ribarska koliba čiju je izradu također financirao Arenaturist ribarska koliba d.o.o. Dokumentacija je USKOK-u poslana danas 02.09.2021. godine i očekujemo da će institucije detaljno istražiti slučaj, kao što to trenutno čine u Gradu Vodnjanu.

UPU Ribarska koliba 2016.

I. izmjene UPU Ribarska koliba 2021.

Kronologija događanja

Kronologija događanja vezano za izgradnju parkirališta P1 na području UPU Ribarska koliba
23.09.2004. Rješenjem Povjerenstva za granice ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Vlade RH utvrđuje se, između ostalog, granica pomorskog dobra na djelu k.č. 4890/3 . Isto je vidljivo i u Izvatku iz zemljišne knjige ZKO Pula.
14.12.2016. donosi se Odluka o donošenju UPU „Ribarska koliba“. Na lokaciji P1 predviđena je izgradnja 48 parkirnih mjesta.

U kolovozu 2017. geodetski ured G.P. d.o.o. za naručitelja Arenaturist Ribarska koliba d.o.o. Verudela 16, Pula u vlasništvu Nikolaja Victorova, izrađuje parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata prostornog uređenja. To je 6 mjeseci prije raspisivanja natječaja.
18.01.2018. projektantska tvrtka M.P. d.o.o. dovršava izradu idejnog rješenja projekta (broj projekta 18/01/18) parkirališta P1 (48 parkirnih mjesta) sa oborinskom odvodnjom za investitora Arenaturist Ribarska koliba d.o.o., Verudela 16, Pula u vlasništvu Nikolaj Victorova na k.č. 4890/3 k.o. Pula

24.01.2018. Boris Miletić donosi Odluku o raspisivanju natječaja za osnivanje i prijenos prava građenje za k.č. 4890/3. Odluku priprema pročelnik G.Š.. U točki V Pravila nadmetanja, kao jedan od uvjeta navodi se upravo – Idejno rješenje građevina za čiju se izgradnju osniva pravo građenja i koje je unaprijed pripremljeno.

U trenutku raspisivanja natječaja i sklapanja ugovora katastarska čestica nije bila upisana u zemljišnim i katastarskim knjigama. Natječaj se raspisuje temeljem parcelacijskog elaborata. 24.01.2018. tvrtka M.P. d.o.o. (na dan kad gradonačelnik Boris Miletić donosi Odluku o raspisivanju natječaja) upućuje dopis svim relevantnim institucijama od kojih traži posebne uvjete građenja i priključenja (od Grada Pule, Vodovoda, Pragrandea, HEP-a, HAKOM, telekoma i dr.) Grad Pula se očituje 06.02.; Vodovod Pula 26.01.; Pragrande 26.02.; HAKOM 07.02. i dr.

Dana 16.02.2018. natječaj je objavljen na web stranicama grada Pule, a 17.02.2018. natječaj je objavljen u dnevnom listu Glasu Istre (natječaj je otvoren 10 punih dana do dana održavanja sjednice Komisije od čega su 4 dana neradna). U tom kratkom roku od 6-10 je nemoguće izraditi idejno rješenje koje se bazira na geodetskoj podlozi.

Dana 28.02.2018. na sjednicu Komisije za prodaju nekretnina Grada Pula s početkom u 12h, što je vidljivo iz Zapisnika sa sjednice, pristupaju Tatjana Victorova (supruga Nikolaja Victorova) i Goran Pajić, odvjetnik iz Pule (poznatiji iz tzv afere „Vodnjanski kumovi“) te jedini predaju ponudu s unaprijed pripremljenim Idejnim rješenjem građevine, a koji je bio jedan od uvjeta nadmetanja. Komisija je konstatirala da je za lokaciju iz natječaja predana jedna valjana i potpuna ponuda i kao takva ujedno i najpovoljnija. Tatjana Victorova je bila sudionik jednog drugog, također po nama, namještenog natječaja (također, po našim saznanjima, na poticaj Borisa Miletića o čemu su se pojavile i videosnimke na kojima agitira za Nikolaja Victorova nauštrb Tehnomonta, tj. kako se Tehnomont ne bi javio na natječaj), a vezano za Ugovor o koncesiji za obavljanje gospodarske djelatnosti, koja uključuje obavljanje lučkih djelatnosti i koja zahtjeva korištenje postojećih i gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke „Ribarska koliba“, a koju je sklopila Lučka uprava Pula s tvrtkom Zelena šuma d.o.o. također u vlasništvu Nikolaj Victorova.

07.03.2018. gradonačelnik Boris Miletić donosi Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu k.č.br. 4890/3 k.o. Pula. Odluku priprema zamjenica pročelnika I.B.

Iznos ponuđene godišnje naknade za osnovano pravo građenja na jadnom od najatraktivnijih gradskih lokacija uz more je 14.000,00 kn godišnje!!! To je 1.166,66 kn mjesečno ili 0,63 kn/m2 mjesečno za 1.844 m2. Postavljamo pitanje koji je javni interes davanje prava građenja na atraktivnoj lokaciji na 50 godina, za 14.000,00 kn godišnje naknade?

Prava građenja kad su u pitanju komunalne djelatnosti se u pravilu daju na kraći rok do 30 godina po niskim naknadama ukoliko se radi o tvrtkama kojima je osnivač JLS (npr. za izgradnju plinovodne, vodovodne ili fekalne infrastrukture). Ukoliko se radi o privatnim inicijativama naknade su puno veće.

15.03.2018. sklopljen je Ugovor o osnivanju i prijenosu prava građenja između Grada Pule i Arenaturist Ribarska koliba d.o.o.

10.09.2018. Arenaturist ribarska koliba zastupana po odvjetničkom društvu Pajić & Pajić j.t.d. podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na k.č. 4890/3

18.09.2018. voditeljica odsjeka u Gradu Puli A.L. izdaje Zaključak kojim se utvrđuje da nisu ispunjeni svi uvjeti za izdavanje građevinske dozvole te se stranci daje rok od 30 dana za dostavu propisane dokumentacije

28.09.2018. zamjenica pročelnika I.B. izdaje Potvrdu glavnog projekta tvrtci M.P. d.o.o.
05.10.2018. Arena Hospitality Group u svom očitovanju odvjetničkom društvu Pajić & Pajić j.t.d. navodi kako se Arenaturist ribarska koliba d.o.o. ilegalno spojila na fekalnu kanalizaciju Arena hospitality group

25.10.2018. voditeljica odsjeka A.L. izrađuje nacrt građevinske dozvole kojom upozorava pročelnika G.Š. na sporne stvari na str. 3, 4 i 5 građevinske dozvole. Na stranici 3. skreće pozornost na činjenicu da na navedenoj čestici Vodovod i Pragrande nemaju položenu svoju infrastrukturu već da je infrastruktura u vlasništvu Arena Hospitality Group. Na stranici 4. skreće pozornost na Rješenje Povjerenstva za granice od 23.09.2004., dok na stranici 5. skreće pozornost na odbijen prijedlog DGU Područnog ureda za katastar Pula.

30.10.2018. temeljem izrađenog Građevinskog projekta od strane M.P. d.o.o. (kolovoz 2018.) izdaje se građevinska dozvola (pravomoćna od 29.11.2020.). Potpisnik je G.Š.
30.10.2018. temeljem izrađenog Glavnog projekta od strane M.P. d.o.o. izdaje se građevinska dozvola za izgradnju 48 parkirnih mjesta. Procijenjena vrijednost izrade prometnih površina iznosi 950.000,00 kn + PDV (projektant S.Š.) Procijenjena vrijednost izrade oborinske odvodnje iznosi 100.000,00 kn + PDV (projektant S.Š.) Ukupno procijenjena vrijednost 1.050.000,00 kn + PDV

14.11.2019. pročelnik G.Š. obavještava nadležne institucije o prijavi (najavi) početka građenja. Izvođač radova je tvrtka G.K. d.o.o. Radovi se dovršavaju do svibnja 2020., ali po izmijenjenom projektu s 39 parkirnih mjesta što nije u skladu s tada važećim UPU Ribarska koliba.

20.01.2021. donosi se Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU „Ribarska koliba“, a čiju izradu je financirao Arenaturist Ribarska koliba d.o.o.. Na lokaciji P1 predviđena je sada 39 (19+20PM čime je „ozakonjeno“ postojeće stanje koje nije bilo u skladu s UPU Ribarska koliba), a ne 48 parkirnih mjesta što je vidljivo iz kartografskog prikaza 2a Prometni sustav, I. izmjena UPU Ribarska koliba. U trenutku glasanja na gradskom vijeću, za usvajanje predmetne Odluke glasa i vijećnik Massimo Brajuha, prema našim saznanjima u trenutku odlučivanja ujedno je i zaposlenik Arenaturist Ribarske kolibe d.o.o. Uz prethodno, čl. 28. i 29. I. izmjena i dopuna UPU Ribarska koliba omogućava se broj etaža sa 3 na 6 etaže, odnosno sa 12 na 20 metara visine. Dozvoljava se i podzemna garaža, a ukida se odredba od 20% zelenila jer koeficijent izgrađenosti 0,8. Člankom 52. Definira se potreban broj parkirnih mjesta. Smatramo da je dodjela prava građenja na suspektno namještenom natječaju bila samo podloga kako bi se privatnom investitoru osigurao potreban broj parkirnih mjesta kako bi mogao izgraditi i dograditi sadržaje navedene u UPU Ribarska koliba koju je sam financirao. Članak 28. navodi „Osim na vlastitoj građevnoj čestici, parkirališna mjesta se mogu osigurati i na površini javnog parkirališta P1.“

Zbog svega iz SDP-a smatraju da postoji opravdana sumnja da je Boris Miletić koristeći svoj položaj i ovlasti počinio kazneno djelo iz članka 291. Kaznenog zakona te da je gradu Puli nanio materijalnu štetu od 16,2 milijuna kuna, da je pogodovao privatnom interesu nauštrb javnog interesa te smo predložili da USKOK poduzme sve zakonom propisane radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti te kako bi se Gradu nadoknadila eventualna materijalna šteta.

Facebook Komentari