Zastupnici u Europskom parlamentu pozivaju EU da pristupi Istanbulskoj konvenciji i da je sve države članice ratificiraju.

Nezakonodavna rezolucija, usvojena u četvrtak sa 500 glasova za, 91 protiv i 50 suzdržanih, poziva Vijeće da hitno zaključi EU ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatu i kao Istanbulska konvencija. U rezoluciji se poziva sedam država članica koje su potpisale, ali još nisu ratificirale Konvenciju da to učine bez odlaganja, a to su Bugarska, Češka, Mađarska, Litva, Latvija, Slovačka i Ujedinjena Kraljevina.

Zastupnici osuđuju napade i kampanje protiv Konvencije u nekim zemljama, koje se temelje na namjernom pogrešnom tumačenju i lažnoj prezentaciji njenog sadržaja u javnosti.

Zastupnici traže da Komisija u sljedećoj Europskoj rodnoj strategiji kao prioritet doda borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Također traže od Komisije da podnese zakonski akt koji se bavi svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja – uključujući i online zlostavljanje i kibernasilje – i zalažu se za uvrštavanje nasilja nad ženama u popis teških kaznenih djela na razini EU-a. Sve države članice trebale bi osigurati da se Konvencija pravilno provodi i primjenjuje dodjeljivanjem odgovarajućih financijskih sredstava i ljudskih resursa resornim službama. Od ključne važnosti je i omogućiti odgovarajuću obuku osoblja koje se bavi žrtvama (suci, liječnici, policijski službenici itd.).

Istanbulsku konvencij Vijeće Europe usvojilo 2011.

Parlament također ponavlja svoje stajalište da podupire izdvajanje 193,6 milijuna eura za mjere sprječavanja i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja u programu Prava i vrijednosti. Istanbulska konvencija, koju je Vijeće Europe usvojilo 2011. godine, stupila je na snagu 2014., a EU ju je potpisala u lipnju 2017. godine. To je prvi međunarodni instrument te vrste. Njome se uspostavlja sveobuhvatan okvir mjera za sprečavanje takvog nasilja, pružanje potpore žrtvama i kažnjavanje počinitelja.

Svaka treća žena u EU-u doživjela je fizičko i / ili seksualno nasilje

Prema istraživanju Agencije za temeljna prava iz 2014. godine, svaka treća žena u EU-u doživjela je fizičko i / ili seksualno nasilje nakon navršene 15. godine. Udio od 55 % žena suočeno je s jednim ili više oblika seksualnog uznemiravanja (11% je bilo podvrgnuto kiber maltretiranju). Jedna od 20 žena je silovana.

Facebook Komentari