Umirovljeničkoj udruzi Sindikat umirovljenika Hrvatske (dalje u tekstu: SUH) u više navrata obratili su se članovi s upitom zbog nemogućnosti rada umirovljenih profesora/nastavnika/učitelja i drugih u toj djelatnosti, a budući da je prema odlukama i tumačenjima Prosvjetne inspekcije takav način rada nedopušten prema odredbama 112. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Time je unatoč općepoznatom manjku učiteljskog i profesorskog kadra onemogućen nastavak rada tih djelatnika po umirovljenju, odnosno nakon dobi od 65 godina, a nije niti moguće zapošljavanje kvalitetnih i iskusnih umirovljenih stručnih kadrova koji su voljni raditi.

S obzirom da je time narušena i ravnopravnost građana i zapriječeno zakonom određeno pravo umirovljenika na rad, te obzirom da SUH smatra da odluke Prosvjetne inspekcije nisu u skladu s mjerodavnim zakonskim odredbama, ističemo:

Zakon o radu temeljni je zakon kojim se reguliraju radni odnosi zaposlenika i poslodavaca, a on u članku 1. propisuje: „Ovim se Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.“

Nadalje, Zakon o mirovinskom osiguranju temeljni je zakon koji propisuje prava iz mirovinskog osiguranja te prava umirovljenika, pa između ostalog i pravo na rad do polovice punog radnog vremena, sukladno članku 99. tog Zakona. U tom slučaju umirovljeniku se ne obustavlja isplata mirovine, on sklapa ugovor o radu i ostvaruje sva prava s osnova radnog odnosa kao i ostali radnici, i to sve sukladno Zakonu o radu.

Upravo odredbe navedenog članka Zakona o mirovinskom osiguranju, ali i ostale odredbe, jasno dozvoljavaju da umirovljenik koji je ostvario starosnu mirovinu, bilo punu ili prijevremenu, može biti zaposlen nakon umirovljenja do polovice radnog vremena.

Člankom 112. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je da radni odnos radniku školske ustanove prestaje sukladno općim propisima o radu, dakle sukladno Zakonu o radu, ali je u stavku 2. tog članka istog Zakona izričito propisano da radni odnos svakako prestaje s napunjenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

S obzirom da članak 112. stavak 4. Zakona o radu određuje iznimku od prestanka radnog odnosa s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, odnosno da radnik može nastaviti raditi i nakon toga ako se radnik i poslodavac dogovore, a Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne dozvoljava drugačiji dogovor i nastavak rada, to jasno proizlazi da je samo i isključivo u tom dijelu razlika u pravu kod prestanka radnog odnosa u odgoju i obrazovanju u odnosu na opće uvjete po Zakonu o radu.

U ostalom dijelu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ni na koji način ne određuje niti regulira niti jednom svojom odredbom pravo umirovljenika na rad do polovice radnog vremena.

Uostalom, navedeni Zakon prema odredbi članka 1. regulira djelatnost osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, dakle ne radne odnose i prava umirovljenika. U tom smislu to ni na jedan način nije lex specialis u odnosu na Zakon o radu, a posebice ne u odnosu na Zakon o mirovinskom osiguranju, već upravo suprotno.

SUH smatra da su važeći propisi u Republici Hrvatskoj jasno regulirali rad umirovljenicima do polovice radnog vremena, bez obustave isplate mirovine (nekim kategorijama umirovljenika čak i šira prava) te su to regulirali zakonima u čiju to nadležnost spada i koji se moraju primjenjivati na sve umirovljenike i sve takve radne odnose.

SUH također smatra da zbog nedovoljno jasno formuliranih odredaba članka 112. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi dolazi do problema i pogrešne primjene, što u konačnici šteti i samom obrazovnom sustavu koji u situaciji nedostatka stručnih kadrova ne može niti zadržati kadrove koji su voljni raditi na pola radnog vremena ili zaposliti nove umirovljene profesore.

Zbog svega navedenog, kao udruga koja zastupa interese umirovljenika i starijih osoba, podnosimo ovu inicijativu i predlažemo žurnu izmjenu i dopunu potrebnih zakonskih odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i njihovo usklađivanje s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o radu, što će zasigurno koristiti ne samo našim članovima nego i cijelom obrazovnom sustavu, te će otkloniti diskriminaciju i nejednako postupanje u ostvarivanju zakonom priznatih prava umirovljenika na rad do polovice radnog vremena.

Sindikat umirovljenika Hrvatske

Facebook Komentari