Iz ŽCGO Kaštijun još jednom upozoravaju javnost da ne odlažu lako zapaljive stvari u komunalni otpad. Njihov apel i upozorenje prenosimo u cijelosti.

U petak, 13.05.2022. u samom postrojenju uočili smo lokalno povećanje temperature i odmah zaustavili proces i spriječili nastanak požara u boxu broj 1.  Jedini razlog zbog kojeg mogu nastajati ovakvi događaji je sastav otpada koji dolazi u Kaštijun, odnosno, zapaljive tvari koje su se našle u miješanom komunalnom otpadu gdje im nije mjesto!

Apeliramo na sve građane kao i na gospodarske subjekte sa područja Istarske županije da otpad kao što su otpadna ulja, razrjeđivači i boje, ostaci kemikalija za zaštitu bilja, umjetna gnojiva (i tekuća i kruta) i sve ostalo što je zapaljivo, odnesu u RECIKLAŽNO DVORIŠTE i da takav otpad NIKAKO ne odlažu u spremnike za miješani komunalni otpad.

Pravilnim postupanjem s otpadom sprječavamo nesreće koje mogu rezultirati i ljudskim žrtvama – bilo da do zapaljenja otpada dođe na pretovarnim stanicama, tijekom prijevoza u kamionima ili na samom Kaštijunu.

Ako ne znate kako postupiti sa pojedinom vrstom otpada – NAZOVITE KOMUNALNO DRUŠTVO koje prikuplja otpad u vašem gradu/općini!

APELIRAMO I NA KOMUNALNA DRUŠTVA da informiraju građane o adresi reciklažnog dvorišta i/ili razmještajima mobilnih reciklažnih dvorišta i koje vrste otpada građani mogu na istima predati!

Kaštijun d.o.o. nastavlja sa aktivnostima vezanim za sprječavanje emisija lebdećih čestica i neugodnih mirisa sa postrojenja kako je bilo najavljeno i kako redovito obavještavamo javnost putem svoje web stranice i putem medija.

Dolazi ljeto i najzahtjevniji period za rad Kaštijuna d.o.o. a vezano za prekomjerne količine otpada koje nastaju u Istarskoj županiji a koje premašuju dnevni/tjedni kapacitet Kaštijuna. U tijeku je javni natječaj za rješavanje tih viškova otpada izvan samog Kaštijuna  koji se zatvara 25.5.2022.

Facebook Komentari