U svrhu što transparentnije komunikacije s građanima donosimo presjek aktualnih tema potkrijepljenih s najnovijim podacima. „Ovim vidom izvještavanja nastavljamo s dobrom praksom informiranja šire javnosti pravovremenim i potpunim podacima. Djelovati proaktivno i transparentno naša je zadaća jer građani zaslužuju znati pravo činjenično stanje“, naglasio je gradonačelnik Pule Filip Zoričić nadodavši kako će se u ovom osvrtu izvijestiti o temi stanova s osnove korištenja i dugovanja, zatim Lungomareu te temi o dospjelim potraživanjima.

Vezano uz temu stanova detaljno je opisan dio vezan uz dugovanje s osnove korištenja stana, kao i dio vezan uz stanove za službene potrebe. Tako primjerice Grad Pula u svom portfelju, odnosno vlasništvu ima ukupno 498 stanova raspodijeljenih po podportfeljima:

 • stanova sa zaštićenom najamninom                          231,
 • stanova sa slobodno ugovorenom najamninom        191,
 • stanova sa ostalim osnovama korištenja                   64,
 • stanova za službene potrebe                                     12.

Sukladno tome stanje dugovanja po pojedinim podportfeljima na dan 20. ožujka 2022. godine je slijedeće:

 • stanovi sa zaštićenom najamninom                          218.694,19 kn,
 • stanovi sa slobodno ugovorenom najamninom        430.006,52 kn,
 • stanovi sa ostalim osnovama korištenja                    1.117.009,01 kn,
 • stanovi za službene potrebe                                       28.809,39 kn.

Kumulativno stanje dugovanja iznosi 1.794.519,11 kuna, a za dio navedenog dugovanja s osnova korištenja stana pokrenuti su postupci prisilne naplate. Budući da kod pojedinih ovršenika ni nakon provedenog ovršnog postupka nije bilo moguće naplatiti dugovanja zbog nedostatka sredstava na njihovim računima, neki su dužnici odselili, a njihovo prebivalište je nepoznato, dok su pojedini dužnici preminuli, nemaju nasljednika ili su nepoznati, te će se u tim slučajevima pristupiti otpisu dugovanja. Isto tako, vezano za 12 stanova za službene potrebe pristupilo se reviziji ugovora o najmu kojim će se utvrditi opravdanost korištenja stanova u skladu s odredbama ugovora, te će se sukladno utvrđenim činjenicama provesti odgovarajući postupci. Protiv bespravnih korisnika stanova u vlasništvu Grada Pule u tijeku su tri parnična i dva ovršna postupka radi predaje u posjed tih stanova.

Iduća tema odnosi se na Lungomare, odnosno na obuhvat šumice na Valkanama. Naime, 22. ožujka ove godine Služba za poslove zastupanja Grada podnijela je Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Puli zahtjev za dostavu povijesnih zemljišnoknjižnih izvadaka za sve katastarske čestice koje su u obuhvatu šumice na Valkanama. Dostava traženoga morat će se sačekati neko vrijeme iz razloga što se tražene zemljišne knjige nalaze na obradi u Zagrebu. Također, od CERP-a je zatražen preslik spisa pretvorbe bivše tvornice cementa Giulio Revelante, a o dostavljenome kao i o daljnjim postupcima javnost će biti pravovremeno informirana.

Što se tiče tematike potraživanja važno je istaknuti kako Grad Pula od 2015. godine dva puta godišnje objavljuje sva potraživanja kako za sam Grad, tako i za ustanove u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu i to do 20. srpnja tekuće godine za stanje na dan 30. lipnja tekuće godine i do 20. veljače tekuće godine za potraživanja na dan 31. prosinca prethodne godine što je i vidljivo na sljedećoj poveznici (https://sn.rs/3fpfo). Isto tako, od 2015.  godine, detaljan pregled potraživanja objavljuje se i u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (https://sn.rs/amln0).

Zadnje objavljeno potraživanje odnosi se na stanje potraživanja na dan 31. prosinac 2021. godine. Dospjela potraživanja Grada iznosila su 97.727.326,62 kune i odnose se na:

 • Komunalnu naknadu u iznosu od 44.656.856,97 kuna
 • Uporabu javnih površina u iznosu od 474.725,18 kuna
 • Porez na korištenje javnih površina u iznosu od 731.916,09 kuna
 • Zakup poslovnih prostora u iznosu od 12.443.245,99 kuna
 • Prodaju poslovnih prostora/garaža u iznosu od 13,79 kuna
 • Otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 1.188.392,28 kuna
 • Otkup stanova prodani putem natječaja u iznosu od 2.043.154,19 kuna
 • Komunalni doprinos u iznosu od 7.772.900,15 kuna
 • Spomeničku rentu u iznosu od 395.036,23 kune
 • Naknadu za priključak u iznosu od 589.464,98 kuna
 • Prodaju zemljišta u iznosu od 360.796,40 kuna
 • Porez na tvrtku u iznosu od 555.999,73 kune
 • Porez na potrošnju u iznosu od 406.368,07 kuna
 • Porez na kuće za odmor u iznosu od 13.516,54 kune
 • Naknadu za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 601.916,02 kune
 • Najam stanova u iznosu od 1.930.295,47 kuna
 • Naknadu za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 46.354,06 kuna
 • Kazne za parkirališta u iznosu od 203.762,10 kuna
 • Kazne za nepropisno parkirana vozila u iznosu od 6.690.032,70 kuna
 • Eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 8.160,00 kuna
 • Ostala nespomenuta potraživanjapovrati uplata u iznosu od 58.429,22 kune
 • Potraživanja za pravo služnosti, izgradnju i održavanje u iznosu od 4.732.787,89 kuna
 • Za učešće u troškovima gradnje parkirališta u iznosu od 5.609.813,51 kunu
 • Od iznajmljivanja bicikla u iznosu od 21.968,00 kuna
 • Za ostale prihodeparnični troškovi u iznosu od 194.727,05 kuna
 • Za ostale prihodepresuda OŠ Monte Zaro u iznosu od 158.997,98 kuna
 • Naknadu za zbrinjavanje otpada Kaštijun u iznosu od 69.374,52 kune
 • Stvarne troškovi gradnjeugovor o financiranju u iznosu od 1.410.998,67 kuna
 • Ostala potraživanja za usluge u iznosu od 261.805,65 kuna
 • Porez na promet nekretninanaplaćuje Porezna uprava u iznosu od 3.872.850,98 kuna
 • Kazne po prekršajnom nalogu naplaćuje Porezna uprava u iznosu od 222.666,21 kunu

Rezimirajući navedeno razvidno je da najveća potraživanja jesu ona po osnovi komunalne naknade u iznosu od 44.656.856,97 kuna. Slijede potraživanja na zakupninu poslovnih prostora koja iznose 12.443.245,99 kuna od čega je ukupno 85,82 posto iznosa u postupcima ovrhe, prijavama u stečaj ili likvidaciji.

Samo u proteklom tjednu putem sustava “e-ovrha” javnim bilježnicima upućeno je 29 novih prijedloga za ovrhu od čega tri prijedloga radi naplate potraživanja po osnovi koncesijskih odobrenja, jedan prijedlog za potraživanja po osnovi zakupa poslovnih prostora, dva prijedloga za potraživanja po osnovi zaštićene najamnine, sedam prijedloga za potraživanja po osnovi najma stanova, 11 prijedloga za potraživanja po osnovi rata za otkup stana, četiri prijedloga za potraživanja po osnovi naknada za korištenje stanova (bespravni korisnici) te jedan prijedlog za dugovanje po osnovi ugovora o financiranju. Ukupno ovršena glavnica potraživanja iznosi 246.543,06 kuna.

Izvor: pula.hr

Facebook Komentari