Od 23. do 26. kolovoza 2021. ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 23 ºC do 26,6 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 17 ºC do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih
točaka odnosno u 98,61 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 1
mjernoj točci (Lone U., Rovinj, Monte Mulini – do lukobrana) odnosno u 0,46% uzoraka
zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 2 mjerne točke (Stella Maris, Umag, TN Stella Maris – Laguna ispod aquagana; Molindrio, Poreč, Hotel Molindrio – ispod hotela)
odnosno u 0,93% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i
Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se
meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za
pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na
kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom
bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne
aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem slijedeće
poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca

Facebook Komentari