Nakon rekordne 42 točke dnevnoga reda novoformirana vlast u Medulinu zaključila je prvo operativno zasjedanje Općinskog vijeća. Od javnosti zanimljivijih točaka koje su izglasane tu je prostorno planiranje  “solarne farme” tj. elektrane iz obnovljivih izvora energije, smjene nadzornih odbora i upravnih vijeća svih općinskih trgovačkih društava i ustanova te promjene statuta i limitiranje financijske slobode funkcijama direktora. Izglasana je i obnova sportske dvorane u Banjolama te je već na prvom vijeću vladajuća koalicija pokazala zrelost u borbi s divljom urbanizacijom. 

Pročelnica Ana-Mari Počekaj  izvijestila je o prijedlogu:

Odluke o  tumačenju pojmova  koje se odnose na definiranje nadzemne etaže građevine, načina mjerenja visine građevine, izmijenjene  definicije potkrovlja, tavana i podruma, definiran je pojam konačno zaravnatog terena te je dano tumačenje  izgrađenosti građevne čestice;

Izmjene i dopune Odluke o mirujućem prometu, prema kojoj su definirani novi standardi  parkiranja osobnih automobila  kod planiranja novih građevina, ali i definirani uvjeti  osiguravanja parkirnih mjesta prilikom rekonstrukcije  objekata;

Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna UPU Valbonaša kojom je predložena promjena  namjena  površina unutar predmetnog plana na način da je u obuhvatu tog plana moguće  planirati izgradnju  građevine za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije – solarne elektrane  snage do 10 MW;

Odluke o V. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Medulin prema kojoj se redefiniraju uvjeti gradnje i uređivanja prostora u građevinskom području naselja a prvenstveno preciznije definicije stambenih jedinica, mogućnosti  gradnje poluugrađenih i ugrađenih građevina, obvezu osiguranja  potrebnog broja parkirnih mjesta, definiranje uvjeta izmjene prirodne  konfiguracije terena ( nasipavanje)  i dr.

Sve su predmetne odluke donijete jednoglasno. 

Kako bi se što više olakšalo poslovanje zakupcima i korisnicima javnih površina te ublažile financijske posljedice epidemije, donijeta je  odluka kojom su  za 30% smanjeni  iznosi  zakupnina  i naknade za korištenje javnih površina.

Nakon toga donijete su odluke temeljem kojih su održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda povjerene Albanežu; ostale komunalne djelatnosti – održavanje zelenih površina, javnih površina na kojima nije dopušten  promet motornim vozilima ( trgovi), održavanje čistoće javnih površina, održavanje groblja, održavanje plaža te prigodno ukrašavanje povjerene su  Med eko servisu a Buži je dana prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Vršitelj dužnosti pročelnika Marko Cukon izvijestio je o  prijedlogu odluka  o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića Medulin  i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu kojom se isti usklađuju sa  Zakonom o ustanovama i  Zakonom o  predškolskom odgoju, koje su isto donijete jednoglasno.

Vijećnici su također dali suglasnost za provedbu ulaganja  u sportsku dvoranu Banjole koje će se prijaviti na  natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi – mjera 7.4.1.  ukupne vrijednosti 397.000,00 kn.

Sukladno smjernicama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa općinski vijećnici  utvrdili su prijedloga imenovanja novih  nadzornih odbora u  Albanežu, MedEko Servisu,  Buži, Medulinskoj rivijeri  te članova upravnog vijeća Dječjeg vrtića Medulin i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin- Kamenjak, a odluku o njihovom imenovanju donijeti će načelnik Općine Medulin Ivan Kirac, kao skupština društva, odnosno  predstavnik osnivača ustanova.

Odluka o osnivanju JU Kamenjak usklađena je sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a izmjenom  izjava o osnivanju, odnosno društvenog ugovora Buže i Medulinske rivijere uvedena  su ograničenja upravama društava  na način da za  pravne poslove iznad određene vrijednosti, zapošljavanje i sl.  moraju zatražiti suglasnost nadzornog odbora.

Time je iscrpljen obiman dnevni red, a sljedeća sjednica  vijeća planira se za jesen.

Facebook Komentari