ŽCGO Kaštijun obavještava javnost da su u četvrtak 15. srpnja 2021. godine prema redovnom planu završeni radovi na poboljšanju procesa rada na bioreaktorskoj plohi.

Nakon mjesec dana intenzivnih radova završene su aktivnosti na poboljšanju procesa rada na bioreaktorskoj plohi. Projektom unaprijeđenja rada na bioreaktorskoj plohi obuhvaćena je priprema podloge i postavljanje sustava horizontalnog otplinjavanja, postavljanje specijalne PEHD folije te detaljan pregled baklje i pripadajućih tehničkih jedinica od strane ovlaštenog servisera. Nakon završetka navedenih aktivnosti puštanjem baklje u rad projekt se uspješno priveo kraju.
otplinjavanja bioreaktorske plohe na ŽCGO Kaštijun

Realizacijom projekta, koji predstavlja međukorak u uspostavi sustava otplinjavanja bioreaktorske plohe odnosno dispozicijom drenažnih plinskih cijevi horizontalno po cijeloj površini plohe osiguran je potreban podtlak za sprječavanje emisija odlagališnih plinova u zrak, odnosno širenje neugodnih mirisa. Prikupljeni bioplin se usmjerava na postojeću baklju, a nakon postizanja kvalitativnih i kvantitativnih parametara bioplina, isti će se usmjeriti na generator proizvodnje električne energije, a što će pozitivno utjecati na energetsku bilancu Centra.

Izvođač radova je bio HIS d.o.o. i radovi su završeni prema ugovorenoj dinamici.

Društvo Kaštijun d.o.o. je za cijelo vrijeme izvođenja radova osiguralo nesmetano funkcioniranje sustava prikupljanja i obrade miješanog komunalnog otpada za Istarsku županiju.

Iz ŽCGO Kaštijun se još jednom zahvaljuju sugrađanima, a naročito onima koji žive u neposrednoj blizini na razumijevanju i strpljenju, uz isprike za neugodne mirise u okruženju pri samom početku izvođenja radova.

Facebook Komentari