Na natječaj za obnovu fasada, krovova i stolarije, te sanaciju konstruktivnih dijelova na zgradama na području kulturno – povijesne urbanističke cjeline grada Poreča – starogradskoj jezgri i užem centru u sklopu Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča.

Ukupna sredstava za subvencioniranje mjera zaštite i obnove kulturnih dobara iznose 400.000 kuna, a osigurana su u Proračuna Grada Poreča 2022. godinu.
 
U porečkoj starogradskoj jezgri kroz programu zaštite i obnove kulturnih dobara obnovljeno je dvadesetak fasada i krovišta . Subvencijama iz Spomeničke rente, potiče se vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih građevina.
 
Nepovratne subvencije

Prema iskazanom interesu građana, od prve godine provođenja natječaja 2016., povećavala su se i ukupna sredstva za subvencioniranje i tako se planira i nastaviti. Grad je u pojedinim zgradama u sufinanciranju sudjelovao i kao suvlasnik kroz jednokratne uplate.

Grad je u ovom programu dodatno sudjelovao davanjem nepovratnih subvencija kako bi 
potaknuli vlasnike nekretnina da pokrenu obnovu svojih objekata.
 
Iznos subvencije nije fiksan, već ovisi o površini građevine, a limit subvencije po građevini
iznosi 90 tisuća kuna, čime se potencira obnova manjih objekata u starogradskoj jezgri.

Program se odnosi na objekte u užoj starogradskoj jezgri do Trga Joakima Rakovca i susjednih ulica, određene sukladno Rješenju Ministarstva kulture o određivanju kulturno-
povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča (zona A i B).
 
Nakon pregleda pristiglih ponuda Grad će objaviti prvo neslužbenu bodovnu listu, a potom i
konačnu, nakon čega će se sklopiti ugovori za realizaciju.

Facebook Komentari