Prepoznajući važnost aktivnog uključivanja građana u rješavanje problema vezanih uz očuvanje okoliša i prirode, a osobito u cilju kvalitetnijeg dijaloga s građanima, trgovačko društvo Kaštijun d.o.o. donijelo je 31. ožujka 2022. Odluku o osnivanju Radne grupe za civilni nadzor. Uz navedenu Odluku dana je suglasnost Skupštine na Pravilnik o radu Radne grupe za civilni nadzor trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

Radna grupa ima pet članova od kojih dva predlaže Općina Medulin, dva predlaže Udruga „Zelena Istra”, a jednog predlaže Građanska inicijativa „Čist zrak, duga ljubav“. Članovi Radne grupe imenuju se na dvije godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

Zadaci Radne grupe su:

– prikupljanje informacija vezanih za rad ŽCGO Kaštijun koje se tiču analiza i mjerenja kakvoće sastavnica okoliša koja provodi ŽCGO Kaštijun;
– prikupljanje informacija vezanih za zaprimanje otpada kao i uvid u analize otpada koje provodi ŽCGO Kaštijun ili treća osoba za račun ŽCGO Kaštijun;
– prikupljanje informacija o namjeravanim zahvatima i ulaganjima u nove tehnologije i aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom ŽCGO Kaštijun;
– zalaganje za poštivanje principa predostrožnosti, nadzor nad poštivanjem mjera i uvjeta iz Okolišne dozvole, praćenje izvještaja o utjecaju na sastavnice okoliša i predlaganje mjera sanacije onečišćenja i drugo;
– izrada izvještaja za javnost o utjecaju ŽCGO Kaštijun na sastavnice okoliša i zdravlje;
– predlaganje i promicanje održivih rješenja u radu i planiranju budućeg rada ŽCGO Kaštijun;
– promicanje okolišne i društvene odgovornosti trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.;
– promicanje politike gospodarenja otpadom trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. u skladu sa zakonskom regulativom;
– promicanje modela uključivanja javnosti u odlučivanje o pitanjima gospodarenja otpadom na ŽCGO Kaštijun.

Nakon što direktor trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. prikupi prijedloge za imenovanje članova Radne grupe, sazvat će konstituirajuću sjednicu na kojoj će se izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika, nakon čega Radna grupa počinje s radom.

Facebook Komentari