Pulski Možemo poslao je danas predsjednici Gradskog vijeća Grada Pule Mariji Marković Nikolovski prijedlog dopune dnevnog reda 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Pula.

Njihov prijedlog dostavljamo u cijelosti

NACRT ODLUKE O NERAZVRSTANOJ CESTI KOD LUKE PULA

Temeljem čl. 107. st. 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ RH br. 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14 i 110/19), članka 8a. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene novine
Grada Pule br.11/13, 9/16, 8/19 i 20/19) i čl. 61. Statuta Grada Pula – Pola („Službene
novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21) Gradsko vijeće
Grada Pule na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2023. godine donosi

O D L U K U

o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pule-Pola

Članak 1.

Popis nerazvrstanih cesta s identifikacijom iz Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene
novine Grada Pule br. 11/13, 9/16, 8/19 i 20/19) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:
OSTALE ULICE:
OU 472 Ulica sv. Polikarpa – Via San Policarpo
– od ulice sv. Polikarpa do ulaza u Luku Pula d.o.o. (katastarska čestica 6101/2)
K.O. Pula dio 5287/2

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje
imovinom.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:
URBROJ:
Pula, 06. lipnja 2023. godine

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA:
Čl. 107. st. 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14 i 110/19), stavka 2. članka 8a. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene novine
Grada Pule br.11/13, 9/16, 8/19 i 20/19) i čl. 61. Statuta Grada Pula – Pola („Službene
novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM:

Predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Popisa nerazvrstanih cesta s
identifikacijom iz Odluke o nerazvrstanim cestama.

PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM:

Sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama čini Popis nerazvrstanih cesta s katastarskom
identifikacijom. Izmjenama i dopunama Popisa nerazvrstanih cesta s identifikacijom isti se usklađuje sa promjenama koje nastaju uslijed evidentiranja u međuvremenu izgrađenih nerazvrstanih cesta, usklađivanja s promjenama u katastarskim podacima u pogledu nerazvrstanih cesta koje su evidentirane prema Zakonu o cestama, te usklađivanja sa drugim promjenama koja utječe na katastarsku identifikaciju nerazvrstanih cesta.

Uvidom u stvarno stanje na terenu i uvidom u digitalne ortofoto snimke Državne geodetske
uprave iz 1968. i 2011. godine vidljivo je da se radi o cesti koja se koristi za promet vozilima i koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o cestama.

PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA:

Za provedbu akta nije potrebno osigurati financijska sredstva.
Pročelnik

Facebook Komentari