Zastupnica IDS-a Katarina Nemet, danas je u Saboru upozorila na predloženu spornu odredbu Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koje je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo u javnu raspravu.

Navela je kako se u Pravilniku dodaje odredba kojom se elektronička komunikacijska infrastruktura može graditi protivno prostornom planu. Nije jasna intencija uvođenja ovakve nove odredbe koja nije u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

– Elektronička komunikacijska infrastruktura su „kabelska kanalizacija, ali i antenski stupovi, antenski prihvati, zgrade i druge pripadajuće građevine“, a sve određeno Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Preporuka iz rezolucije Europskog parlamenta traži da se bazne stanice mobilnih operatera postavljaju na način da se ograniči izloženost stanovništva štetnim emisijama elektromagnetskog polja, a posebno dojenčadi, djece i mladih u adolescentskoj i reproduktivnoj dobi, čime se postiže bolja zaštita stanovništva,
pojašnjava Nemet.

Zastupnica je pitala kako to da s jedne strane Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obvezuje jedinice lokalne samouprave da u svojim dokumentima prostornog uređenja elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu moraju obavezno planirati pri čemu se moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja, zaštita prostora i očuvanje okoliša uz prethodno mišljenje Agencije (HAKOM), dok s druge strane Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine upućuje u javnu raspravu
navedeni Pravilnik s izmjenom koja govori kako se ista „može graditi protivno prostornom planu unutar prostorno planskih koridora infrastrukturnih građevina te unutar građevnih čestica postojećih infrastrukturnih građevina“.

Pozvala je ministra Paladina i ministra Butkovića da ne dozvole da se donese ovakva odredba Pravilnika jer ako jedinice lokalne samouprave kod svog prostornog planiranja poštuju sve zakonske odredbe, preporuke EU i pozitivne propise s ciljem zaštite zdravlja građana, kao jedino ispravno, zašto to onda Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva pokušava zaobići ovim pravilnikom?

Facebook Komentari