Predstavnici pulske političke platforme MOŽEMO danas su u prostorijama MO Vidikovac predstavili svoja postignuća u prvih trideset dana sudjelovanja u novoj pulskoj gradskoj vlasti. Naglasili su kako su u prvih 30 dana sudjelovanja u koalicijskoj vlasti imali dobru suradnju s koalicijskim partnerima u predstavničkoj vlasti, kao i s izvršnom vlašću.

Prema njihovim riječima to omogćuje one promjene koje Pula tako dugo čeka u smjeru učinkovitijeg i transparentnijeg rada i odaziva gradske uprave na potrebe građana, racionalizacije rada trgovačkih poduzeća i javnih ustanova kako bi javne usluge koje te institucije pružaju bile dostupne, učinkovite i ekonomične.

U prilogu poslušajte što je za Radio Maestral rekla Dušica Radojčić koordinatorica MOŽEMO za Pulu.

 

U nastavku prenosimo njihovo priopćenje koje taksativno ističe njihove navode.

Gospodarenje otpadom
● Predstavnica Možemo! Koviljka Aškić imenovana je savjetnicom gradonačelnika za
politike gospodarenja otpadom;
● Pripremili smo dokumentaciju za prijavu na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za sufinanciranje (40 posto) troškova uklanjanja nepropisno
odbačenog otpada što smo do sada plaćali iz proračuna Grada. Plaćali smo ga do sada
čak i u slučajevima kada Grad Pula nije trebao plaćati sanaciju divljih odlagališta.
Primjerice kao u slučaju plaćanja uklanjanja otpada sa lokacije koju Končar ima pod
koncesijom u iznosu od gotovo pola milijuna kuna iz proračuna Grada;
● Pripremili smo novi tekst odluke o mjerama za sprječavanja ponovnog stvaranja divljih
deponija otpada na poznatim lokacijama, koja je potom usvojena na Gradskom vijeću;
● Na naš prijedlog u tijeku su pregovori za najam prostora za smještaj sortirnice
reciklabilnog otpada za grad Pulu kako bismo smanjili troškove zbrinjavanja odnosno
ostvarili prihod od prodaje otpadne plastike;
● Pokrenuli smo prijavu Grada na natječaj za nabavu spremnika za građane za biootpad i
otpadno jestivo ulje;
● Zaustavili smo daljnju nabavu vozila za Herculaneu i Pragrande, kao i daljnju ugradnju
skupih podzemnih spremnika dok se ne utvrdi stvarna potreba na pojedinim lokacijama;
● Potaknuli smo dogovor i sudjelovali u razgovorima s predstavnicima Nastavnog zavoda
za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije oko mjerenja parametara kojima se

utvrđuje kvaliteta zraka, a vezano za stalne prijave građana na smrad i prašinu s
Kaštijuna, kao i na prašinu iz tvornice cementa u Puli;
● Preoblikovali smo natječaj za preuzimanje zelenog rezanog otpada, čiji su uvjeti bili
nepovoljni za Herculaneu, definirajući nove uvjete prema kojima se usluga neće plaćati
po kubiku neobrađenog zelenog otpada već po kubiku sasjeckanog zelenog otpada;
● Iznalazimo rješenja kako bismo smanjili troškove Herculanee i kako bismo osigurali da
do kraja ove godine tvrtka sama radi one poslove koje je prethodno davala vanjskim
tvrtkama i na taj način financijski opteretila poslovanje;
● Intenzivno smo angažirani u rješavanju problema na Kaštijunu, predlažući provediva
rješenja. Jedno od takvih rješenja je i poziv velikim turističkim tvrtkama na partnerstvo u
zbrinjavanju njihovog proizvodnog otpada, tj. pronalaženju najboljeg rješenja za njegovo
zbrinjavanje mimo Kaštijuna, koji ga više ne može primati.
Komunalni red
● Komunalnim redarima omogućili smo besplatnu edukaciju 11. i 12. srpnja. Na seminaru
su komunalni redari općenito upoznati sa zakonodavstvom i aktima JLS po kojima su
dužni postupati, načinima komunikacije s “teškim“ strankama kao i mogućnostima koje
nam pruža moderna tehnologija vezano za video nadzor javnih površina, te o
postupanju po Prekršajnom zakonu i Zakonu o upravnom postupku na temelju primjera
iz prakse;
● Izvršili smo reviziju Odluke o komunalnom redu Grada Pule i drugih pripadajućih akata i
utvrdili da nisu usklađeni s postojećom zakonskom regulativom, te je u tijeku priprema
djelotvornijih akata usklađenih s važećim propisima;
● Pratimo rad komunalnih redara, a potaknuli smo i zapošljavanje novih budući da
postojeći broj ne omogućava održavanje reda u gradu.
Uključivanje građana u odlučivanje
● U rad odbora Gradskog vijeća uključili smo tri nestranačke osobe, iskoristivši naše pravo
na tri vanjska člana, kako bi građane uključili u odlučivanje.
Povećanje transparentnosti rada
● Predsjednica Gradskog vijeća redovito komunicira s medijima i gostuje na radio
postajama s najavom sjednica Gradskog vijeća;
● Na internetskim stranicama Grada Pule objavili smo informaciju o mogućnostima
sudjelovanja javnosti na sjednicama Gradskog vijeća te njihova praćenja pute live
streaminga i prijenosa na TV Novoj: https://www.pula.hr/hr/uprava/gradsko-
vijece/predsjednik-gradskog-vijeca/?acc_text_size=2rem;

● Unaprijedili smo sadržaj na web stranicama Grada posebnom stranicom za odbore
Gradskog vijeća na kojoj građani mogu vidjeti tko su članovi Odbora, izvještaje o
održanim sjednicama te naknade koje im za to pripadaju (objavu očekujemo danas ili
sutra);
● Dali smo inicijativu, koja je i realizirana, da se na internetskim stranicama gradskih
trgovačkih društava objave društveni ugovori/statuti, članovi i članice nadzornih odbora,
Poslovnici o radu Nadzornih odbora trgovačkih društava te zapisnici sa sjednica, iznosi
naknada za rad u nadzornim odborima, postupci javne nabave, godišnji planovi rada i
izvještaji o radu.
Unapređenje upravljanja gradom
● Sudjelovali smo u izradi kriterija za odabir članova i članica nadzornih odbora javnih
trgovačkih društava i upravnih vijeća javnih ustanova kako bi se osigurala potrebna
stručnost i iskustvo, onemogućio sukob interesa te izbor osoba s pravomoćnim
presudama ili s kaznenim postupcima u tijeku;
● Predstavnica Možemo! imenovana je u povjerenstvo za ocjenu prispjelih kandidatura za
članstvo u nadzornim odborima trgovačkih društava radi osiguranja transparentnosti
postupaka i odabira članova prema utvrđenim kriterijima;
● Inicirali smo ideju otvaranja Muzila građanima te sudjelujemo u pripremama za to, kao i
u pripremama za planiranje budućih sadržaja u suradnji s javnošću i stručnjacima;
● Sudjelovali smo u inicijativi za onemogućavanje plaćanja medijima za političko
oglašavanje te za sustavnom podrškom lokalnim medijima, bez političkog utjecaja, u
suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske;
● Organizirali smo predstavljanje načina rada u Gradskom vijeću za nove vijećnike u
suradnji sa stručnom službom Grada;
● Sazvali smo i predsjedali na 3 sjednice Gradskog vijeća.
Ostalo
● Bili smo spona između građana i izvršne vlasti (gradonačelnika i pročelnika) u
slučajevima o kojima su nas informirali građani (bespravna gradnja u Štinjanu, rasvjeta u
Boškarici kod Vile Maria i slično) ili smo surađivali s gradonačelnikom u pronalaženju
rješenja za različite slučajeve.

Facebook Komentari